erikaiwai

erikaiwai/workshop,2012,Ikahoerikaiwai/workshop,2012,Ikaho

『モノ:ファクトリー ナカダイ伊香保工場』

期間:2012年8月11日〜8日15日
開場: ハラ ミュージアム アーク
主催: ハラ ミュージアム アーク/モノ:ファクトリー
詳しくみる>>

モノ:ファクトリーのソーシャルマテリアルを使用したワークショップ。


『モノ:ファクトリー ナカダイ西麻布工場』

期間:2011年10月29日〜11日6日
開場:KREI西麻布
主催:モノ:ファクトリー

モノ:ファクトリーのソーシャルマテリアルを使用したワークショップ。


erikaiwai/workshoperikaiwai/workshop

photo, Yoshiyuki Yatsuda

photo, Yoshiyuki Yatsuda